Κυριακή 8 Μαΐου 2011

Προσοχή μας ενδιαφέρει

Προσοχή μας ενδιαφέρει καλο ειναι να ενημερωθουν ολοι

Οι αλλαγές στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής

Άλλαξε από 1/1/2011 ο τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς.

Στη θέση της σημερινής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ 0,5% για τα ζωικά προϊόντα, επί των τιμολογίων πώλησης, καθιερώνεται η Ενιαία Δήλωση Εκτροφής με βάση την οποία υπολογίζεται το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με το Νόμο 3877/2010 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας (πλην Αγίου Όρους).

Στην υποχρεωτική ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. υπόκεινται όλες οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.[1]

Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκτροφής 2011

Η Ενιαία Δήλωση Εκτροφής 2011 υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης.

Αρμόδιος για την παραλαβή και επεξεργασία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής είναι ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς.

1. Οι περιφερειακές μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ
2. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
3. Τα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ και οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ

Υπογραμμίζεται ότι η υποβολή της αίτησης γίνεται σε κάθε περίπτωση ατελώς και ότι τα αρμόδια γραφεία των ΕΑΣ λειτουργούν ως υποστηρικτικές πύλες τόσο για τη συμπλήρωση της Ενιαίας αίτησης 2011 ( ΟΣΔΕ, ΕΛΓΑ, Μητρώο Αγροτών) όσο και για τη συμπλήρωση και επαλήθευση των στοιχείων των δηλώσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει οριστεί η 15η Μαΐου εκάστου έτους.

Ύψος και καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για τα μελισσοσμήνη καθορίστηκε με την απόφαση 132528/24-01-2011 σε 0,41€ / μελίσσι.

Για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς μπορεί να επιλεχθεί ένας από τους παρακάτω τρόπους:

Οι ημερομηνίες καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που αναφέρονται παρακάτω προέρχονται από ανακοίνωση του ΕΛ.Γ.Α.

1. Με απευθείας κατάθεση από τον παραγωγό του οφειλόμενου ποσού, σε ειδικό για το σκοπό αυτό τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., μέχρι 15/7/2011

2. Με εντολή εξουσιοδότησης προς την Τράπεζα, ώστε ο ΕΛΓΑ να εισπράξει το ποσό της οφειλής:

α) από απαιτήσεις που πρόκειται να καταβληθούν εντός του έτους (ενιαία ενίσχυση, ειδικός φόρος κατανάλωσης, συμβόλαια). Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής θεωρείται αυτή κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται.

β) από τον καταθετικό λογαριασμό (ατομικό/κοινό) του υπόχρεου στις 15/7/2011.

Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ή που παρά την εξουσιοδότηση, ο ΕΛ.Γ.Α. αδυνατεί να εισπράξει το σύνολο ή μέρος της οφειλής, το σχετικό οφειλόμενο ποσό αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α.

Κυρώσεις στην περίπτωση μη υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Εκτροφής ή μη καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλιστικής ενημερότητας. Με την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (κατάθεση μέχρι 15/7/2011 ή στην περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεων η ημερομηνία εκπλήρωσής τους), χορηγείται στον δικαιούχο Ασφαλιστική Ενημερότητα.

Η Ασφαλιστική Ενημερότητα καθιστά τον υπόχρεο δικαιούχο υποβολής αίτησης αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. ή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, ή συμμετοχής σε προγράμματα μέσα από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας ή πώλησης προϊόντων σε λαϊκές αγορές κ.λ.π..

Τονίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής Αίτησης με ελλιπή στοιχεία: Είδος ζωικού κεφαλαίου που δεν είχε δηλωθεί στη Ενιαία Δήλωση Εκτροφής δεν μπορεί να δηλωθεί στη Δήλωση Ζημιάς και αν δηλωθεί δεν αποζημιώνεται.


Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Σύμφωνα με το νόμο υπ’ αριθ. 3874/ 2010 ( ΦΕΚ Α 151/6-9-2010) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.).

Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση για ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης.

Εφόσον κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο γίνει κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που άρχισαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του στο ΜΑΑΕ, προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά (όπως συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία κ.α.).

Το έντυπο αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Η παράλειψη υποβολής, ή η ανακριβής συμπλήρωση της αίτησης από τους υπόχρεους επιφέρει έκπτωση από τα ευεργετήματα που παρέχονται στους αγρότες ή τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (επιστροφή ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), φορολογικές απαλλαγές κτλ).

[1] Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛΓΑ οι καλλιέργειες δασικών και αγροτικών προϊόντων που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλισης που ισχύουν. Οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ ύστερα από αίτησή τους.


Υ.Γ. Για περισσότερες πληροφορίες στον ΕΛΓΑ ή στα κέντρα μελισσοκομίας ή στα γραφεία της ΟΜΣΕ.